AVIONIC Spółka Jawna Bolesław Kawik – Leszek Matuszek uczestniczy w projekcie
AKTYWIZACJA MIĘDZYNARODOWA ŚLĄSKIEGO KLASTRA LOTNICZEGO POPRZEZ DZIAŁANIA O CHARAKTERZE PROMOCYJNO-BIZNESOWYM W POWIĄZANIU Z DZIAŁALNOŚCIĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ I INNOWACYJNĄ ZRZESZONYCH CZŁONKÓW KLASTRA
POIR.02.03.03-24-0001/17-00
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Wartość Projektu – 6 851 892,00PLN

Wartość dofinansowania – 3 828 620,00 PLN

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:
Projekt w swym założeniu polega na umożliwieniu wyjścia członkom klastra na rynki zagraniczne m.in. poprzez udział w międzynarodowych targach, misjach zagranicznych. Drugim bardzo istotnym aspektem jest możliwość nawiązania współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi i dostęp do zagranicznych infrastruktur badawczych. Działania te pozwolą na dyfuzję wiedzy i pozyskanie know-how w obszarze technologii lotniczych oraz automotive, jak i nawiązanu współpracy biznesowej z międzynarodowymi partnerami. Wybór imprez międzynarodowych został poprzedzony analizą potrzeb członków klastra w obszarze dotarcia do nowych klientów, możliwość udziału i realizacji dużych projektów, nawiązywanie współpracy oraz pozyskiwanie nowych kontraktów. Stąd członkowie klastra wskazali imprezy targowo wystawiennicze o najwyższej renomie w zarówno w sektorze lotniczym, jak i automotive. Promocja marki klastra na targach międzynarodowych i misjach gospodarczych nie tylko przyczyni się do jej większej rozpoznawalności, ale przede wszystkim do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej członków klastra wobec innych podmiotów z sektora lotniczego i automotive. Ponadto udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych z perspektywy członków klastra to szansa na wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów/usług przedsiębiorców na wybrany rynek zagraniczny. Ze względu na to, iż klaster skupia podmioty zarówno z sektora lotniczego i automotive możliwym staje się również osiągnięcie synergii pomiędzy sektorami dzięki działaniom badawczo-rozwojowym i wykreowanie międzysektorowych nisz technologicznych pozwalających na adaptację rozwiązań stosowanych w lotnictwie do przemysłu automotive. Zatem podejmowane w projekcie działania przełożą się na zintensyfikowanie współpracy z otoczeniem gospodarczym klastra i jego członków.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest nawiązanie relacji biznesowych z potencjalnymi kooperantami, jak i instytucjami B+R, na rzecz rozwoju produktów i usług, w tym wprowadzenia kluczowych rozwiązań technologicznych zmierzających do podniesienia konkurencyjności członków klastra. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie takich rezultatów jak: zdobycie wiedzy na temat możliwości kooperacji z instytucjami badawczo-rozwojowymi w obszarze rozwoju produktów członków klastra, jak również wzrost efektywności działań członków klastra na arenie międzynarodowej oraz zdobycie doświadczenia w komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w obszarze technologii lotniczych z możliwością transpozycji do sektora automotive.

Produktami będą:
– pozyskanie nowych partnerów biznesowych oraz potencjalnych inwestorów – podpisanych zostanie łącznie 20 umów i listów intencyjnych o współpracy;
– pozyskanie 2 nowych partnerów z sektora B+R do realizacji projektów badawczych.

Tytuł projektu:

Opracowanie innowacyjnego szybowca klasy 18-metrowej z zastosowaniem innowacyjnej technologii kompozytów cienkowarstwowych
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0102/19-00
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego szybowca wyczynowego klasy 18-metrowej,
który stanowić będzie innowację produktową charakteryzującą się szeregiem nowych cech i innowacji technologicznych.
Planowane efekty: innowacyjny produkt w postaci wyczynowego szybowca klasy 18-metrowej,
zbudowanego z kompozytów cienkowartswowych.
Wartość projektu: 8 031 337,07 zł
Kwota dofinansowania: 5 678 276,78 zł
Okres trwania projektu: 01.01.2020 – 31.10.2023
Beneficjent: Avionic Spółka jawna Bolesław Kawik–Leszek Matuszek

Tytuł projektu:

Innowacyjny szybowiec wyczynowy z elektrycznym zespołem napędowym
Nr umowy: POIR.02.03.02-24-0021/17-00
Celem projektu jest  przeprowadzenie serii badań i testów, mających na celu integrację
szybowca z elektrycznym zespołem napędowym.
Planowane efekty: innowacja produktowa w postaci nowej jakości szybowca
wyczynowego wyposażonego w napęd
Kwota dofinansowania: 320 000,00 zł
Wartość projektu: 492 000,00 zł
Beneficjent: Avionic Spółka jawna Bolesław Kawik–Leszek Matuszek