Start
 
Firma Avionic

Istnieje na rynku od 1997 roku i w tym czasie zosta?o wyprodukowanych blisko 350 przyczep. Wyprodukowali?my wiele typów przyczep pocz?wszy od przyczep do transportu niewielkich samolotów ultralight do mog?cych pomie?ci? motoszybowiec typu Stemme S-10.

B?d?c posiadaczem przyczepy AVIONIC jestes zawsze gotów do latania. Jazda na lotnisko jest przyjemno?ci?, bo twoja przyczepa konsekwentnie trzyma si? drogi, czy za?adowana czy pusta. Du?y k?t otwarcia pokrywy i zgrabny mechanizm za?adunku umozliwiaj? szybki i sprawny za?adunek szybowca i jego cz??ci. Szybowiec przechowywany w przyczepie jest bezpieczny; nie gro?? mu ?adne uszkodzenia czy zniszczenia.

Przyczepa AVIONIC zapewnia ci równie? niezale?no??, bo szybciej poszybujesz, gdy wyci?gasz sprz?t z przyczepy ni? z klubowego hangaru.

Bardzo dobra jako?? wykorzystanych cz??ci gwarantuje d?ugoletnie u?ytkowanie przyczepy AVIONIC. Wszystkie stalowe cz??ci s? ocynkowane i zabezpieczone przeciw korozji. Kompozytowe pokrywy s? pokryte ?elkotem, a pokrywy aluminiowe s? malowane lakierem akrylowym. G?ówne zespo?y jezdne produkcji AL-KO Kober (o? z hamulcem, dyszel) s? certyfikowane na ca?ym ?wiecie, co umo?liwia rejestracj? przyczepy na wszystkich kontynentach.

We wrze?niu 2003 nawi?zali?my wspó?prac? z niemieck? firm? Extra Flugzeugebau GmbH, która zorganizowa?a szkolenie dla naszych pracowników. Od listopada 2003 stopniowo wprowadzali?my do produkcji nowe cz??ci samolotu EXTRA 300.

W maju 2004 Urz?d Lotnictwa Cywilnego przyzna? Avionic Certyfikat Zatwierdzenia Organizacji Produkuj?cej wg JAR 21 Podcz??? G.

W kwietniu 2006 ULC przyzna? firmie Avionic Certyfikat Zatwierdzenia Organizacji Produkuj?cej wg PART 21 Podcz??? G.

 xtrim.jpg

 part b.jpg


 
Czytaj więcej...